Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De vermeldde voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij www.hartvanstaphorst.nl tenzij anders schriftelijk afgesproken tussen u en www.hartvanstaphorst.nl

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij (Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen) exploiteren de website www.hartvanstaphorst.nl.  Wij zijn een vereniging, genaamd: Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen, geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 05069955.
1.2 De website www.hartvanstaphorst.nl is een platform waarop onze leden winkel(s)/dienstverlener(s)) hun artikelen en/of diensten kunnen verkopen. HartvanStaphorst brengt via het platform slechts vraag en aanbod tussen de klant en de leden van de ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen bij elkaar. Bij de aankoop van artikelen wordt daarom ook een contract gesloten tussen de klant en de verkopende Winkel. HartvanStaphorst draagt uw gegevens direct over aan desbetreffende lid waarbij u een artikel en/of dienst bestelt. De afhandeling en levering van het artikel wordt verder door desbetreffende lid afgehandeld. HartvanStaphorst is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.

2. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN – BEZORGINGSGEBIED

2.1 Wij nemen geen bestellingen aan van adressen buiten de gemeente Staphorst.

3. UW STATUS

Met het plaatsen van een bestelling verklaart u dat:
(a) u wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan; en
(b) u ten minste 18 jaar bent;

4. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT

4.1 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Overigens betekent dit niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling is een aanbod tot het aanschaffen van een Product en/of dienst. Alle bestellingen dienen door ons te worden geaccepteerd. We zijn hierin afhankelijk van de acceptatie van de desbetreffende lid. We bevestigen deze acceptatie door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is geaccepteerd (Orderbevestiging). Het contract tussen u en desbetreffende lid (Contract) komt alleen tot stand wanneer desbetreffende lid u die Orderbevestiging verstuurt.

4.2 Het Contract heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan de bestelling door de verkopende Winkel is bevestigd in de orderbevestiging. Wij zijn niet verplicht andere Producten te leveren die mogelijk deel van uw bestelling uitmaakten, totdat de bestelling van die Producten in een afzonderlijke Orderbevestiging is bevestigd.

4.3 U kunt een bestelling plaatsen voor Producten die in de verschillende boetieks op onze website worden aangeboden. In dat geval is het mogelijk dat u meerdere e-mails krijgt ter bevestiging dat uw bestelling is ontvangen en dat u meerdere Orderbevestigingen krijgt.

4.4 Uw Producten kunnen afzonderlijk worden verzonden. U kunt dus meerdere pakketjes van ons ontvangen.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Uw bestelling zal voor de in de Orderbevestiging genoemde leveringsdatum worden afgerond of, indien geen leveringsdatum is opgegeven, binnen een redelijke termijn na de datum van de Orderbevestiging, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De leveringsdatum nooit een fatale termijn. Wij zij hierin namelijk afhankelijk van de toelevering van de desbetreffende Winkel.

6. PRIJS, BESCHIKBAARHEID EN BETALING

6.1 De prijs van de Producten en de toepasselijke servicekosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.

6.2 De op onze website genoemde prijzen van Producten zijn inclusief btw. Indien het btw-tarief tussen de datum van uw bestelling en de leveringsdatum verandert, dan wordt de door u te betalen btw aangepast, tenzij u reeds volledig voor de Producten hebt betaald voordat de verandering van het btw-tarief is ingegaan.

6.3 Prijzen van Producten en servicekosten kunnen op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zijn echter niet van invloed op bestellingen waarvoor u reeds een Orderbevestiging hebt ontvangen.

6.4 Op onze website staat een groot aantal Producten en het kan altijd voorkomen dat ondanks onze inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. De Prijzen worden namelijk bepaald door de desbetreffende Winkel. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.

6.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht de Producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

6.6 Prijs en beschikbaarheid
Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de juiste informatie, beschrijvingen en prijzen op de website worden weergegeven. Houd er rekening mee dat we deze informatie van de desbetreffende lid hebben ontvangen en dat er situaties kunnen zijn waarin we fouten ervaren. Ook kan vanwege de huidige overheidsmaatregelen en de huidige coronavirus-uitbraak de beschikbaarheid van het Product beperkt zijn of in het geheel niet meer worden verkocht.

Wanneer wij eventuele prijsfouten ontdekken op een product, welke u besteld heeft, zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren namens de desbetreffende lid. Met de mogelijkheid voor u om uw bestelling te bevestigen naar de juiste prijs, of uw bestelling te annuleren.
Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen, wordt uw bestelling geannuleerd.
Als u besluit de order te annuleren, welke u al betaald heeft. Zullen wij de terugbetaling onmiddellijk in orde maken.

7. RECHT OP ANNULERING

7.1 Indien u als consument het Contract aangaat, hebt u het wettelijke recht de bestelling om welke reden dan ook te annuleren en het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen, uitgezonderd bepaalde in artikel 7.3 genoemde producten. U ontvangt het volledige aankoopbedrag van de Producten terug in overeenstemming met het restitutiebeleid (hierna beschreven in artikel 8). Uw recht op annulering van een Contract vangt aan op de datum van de Orderbevestiging (wanneer het Contract tussen ons tot stand komt). Wanneer de Producten aan u zijn geleverd, kunt u te allen tijde binnen veertien dagen annuleren, vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen.

7.2 Om een Contract te annuleren, vult u ons retourformulier in. Dit is te vinden op de pagina “Retournering” op onze website. Wanneer de Producten al aan u zijn geleverd, dient u tevens het ingevulde retourformulier af te drukken nadat u dit op onze website hebt ingevuld en de Producten samen met het afgedrukte formulier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk terug te zenden. U bent wettelijk verplicht om de Producten met redelijke zorg te behandelen terwijl deze in uw bezit zijn.

7.3 U bent niet gerechtigd een Contract te annuleren die betrekking heeft op de levering van op maat gemaakte zaken, zaken die naar hun aard snel bederven of zaken die een beperkte houdbaarheid hebben of gepersonaliseerde producten.

7.4 Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden tenzij er een fout is gemaakt door desbetreffend lid.

8. ONS RESTITUTIEBELEID

8.1 Indien u een Product retourneert:
(a) omdat u het Contract tussen ons hebt geannuleerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (zie artikel 7.1 hiervoor over de aanvang van deze periode), wordt de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop u via onze website aangaf het Contract te willen annuleren. In dat geval wordt het volledige aankoopbedrag van het Product gerestitueerd.
(b) om welke andere reden dan ook (bijvoorbeeld omdat u ons in overeenstemming met artikel 14 hebt laten weten dat u niet instemt met een wijziging in deze voorwaarden of omdat het Product volgens u een gebrek vertoont), zal het geretourneerde Product door ons worden onderzocht en zullen wij u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte brengen van de restitutie.

9. RISICO EN EIGENDOM

9.1 De Producten zijn vanaf het moment van levering uw verantwoordelijkheid.

9.2 De eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de Producten, met inbegrip van servicekosten, volledig hebben ontvangen.

10. KLACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Aangezien HartvanStaphorst geen verkopende partij is, zijn klachten dus voor desbetreffende lid, die dus wel de verkopende partij is. De naam van de verkopende lid staat op uw orderbevestiging. Mocht de naam van desbetreffende lid hierop niet vermeld staan dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van HartvanStaphorst voor deze informatie via: shop@hartvanstaphorst.nl.
Een klacht is dus een zaak tussen de klant en de verkopende lid van het Product.

HartvanStaphorst zal uw klacht doorgeven aan desbetreffende lid maar is niet verantwoordelijk voor de klacht van het artikel, de beoordeling en/of afhandeling daarvan. Uw klacht moet gegrond zijn en niet het resultaat van verkeerd gebruik en/of van roekeloze omgang.

Uw aankoop valt onder het Europese Consumenten Recht. Leden kunnen u een reparatie, vervanging, korting of volledige restitutie aanbieden wanneer u een klacht heeft. De klacht dient wel binnen ‘aannemelijke tijd’ gemeld te worden. Met aannemelijk tijd wordt bedoeld zo snel mogelijk na het bevinden van de klacht en uiterlijk binnen twee maanden. U kunt uw klacht indienen bij de klantenservice door een e-mail te sturen naar shop@hartvanstaphorst.nl.  Wij zetten uw klacht dan door naar de desbetreffende lid. Afhankelijk van de klacht zult u instructies van ons of de desbetreffende lid ontvangen voor de verdere afhandeling. Wanneer u het artikel retour stuurt naar de verkopende lid vragen wij u om er duidelijk bij de vermelden wat uw klacht precies inhoudt en wat uw ordernummer was. Bij gehonoreerde klachten zullen wij achteraf de verzendkosten, voor zover betaald, vergoeden. In andere gevallen betaalt u zelf de verzendkosten en u bent in beiden gevallen verantwoordelijk voor de zending. Bewaar daarom goed het verzendbewijs. Daarnaast vragen wij u ook om het artikel zorgvuldig te verpakken en op te sturen.
HartvanStaphorst is niet de verkopende partij en stelt het platform beschikbaar zonder enige vergoeding te vragen. Ook heeft HartvanStaphorst geen enkele invloed op en bemoeienis met het Product en de kwaliteit daarvan dat door de desbetreffende Winkel wordt aangeboden op ons platform. Deze omstandigheden maken dat HartvanStaphorst het rechtvaardig acht dat zij, mocht onverhoopt haar aansprakelijkheid in rechte worden vastgesteld, deze aansprakelijkheid voor de geleden schade hierbij wordt beperkt tot het factuurbedrag van het aangekochte Product.

11. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER

11.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze voorwaarden of een Contract als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen (Geval van Overmacht).

11.2 Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:
(a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;
(b) binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;
(c) brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
(d) het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;
(e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;
(f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en
(g) pandemieën of epidemieën.
(h) overige gebeurtenissen vanwege de huidige coronapandemie en de in dat kader genomen en nog te nemen overheidsmaatregelen waardoor uitvoering van het Contract niet van ons, dan wel de desbetreffende winkel, kan worden gevergd.
11.3 De nakoming van onze verplichtingen wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin het Geval van Overmacht voortduurt. De termijn voor nakoming wordt voor de duur van die periode verlengd.

12. AFSTANDSVERKLARING

12.1 Indien wij op enig moment gedurende de looptijd van een Contract verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen ingevolge het Contract strikt nakomt of indien wij verzuimen een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij ingevolge het Contract zijn gerechtigd uit te oefenen, dan vormt dat geen afstandsverklaring van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de nakoming van deze verplichtingen.
12.2 Wanneer wij in een verzuimsituatie geen nakoming afdwingen, dan heeft dit geen gevolgen voor toekomstige verzuimsituaties.
12.3 Een door ons gedane afstandsverklaring van een of meerdere van deze voorwaarden is niet van kracht, tenzij deze verklaring uitdrukkelijk als afstandsverklaring is aangemerkt en schriftelijk aan u is gecommuniceerd.

13. SCHEIDBAARHEID

Indien een rechter of bevoegde instantie beslist dat een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in een Contract tot op zekere hoogte nietig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, wordt de betreffende voorwaarde uitsluitend tot zoverre van de overige voorwaarden gescheiden. De overige voorwaarden zullen voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en ieder document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.

15. RECHT OP WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

15.1 Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.
15.2 De beleidslijnen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Producten bij ons bestelt zijn op u van toepassing, tenzij de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt gesteld (in welk geval deze wijziging van toepassing zal zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst) of indien we u in kennis stellen van de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden voordat u de Orderbevestiging ontvangt (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen veertien dagen na ontvangst door u van de Producten in kennis stelt van het tegendeel).

16. RECHT EN RECHTSGEBIED

Contracten voor de aankoop van Producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Nederlands recht. Mocht het Weens koopverdrag van toepassing zijn op onderhavige overeenkomst, dan wordt de toepasselijkheid van dit verdrag hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.